Rozvoj a inovace finančních produktů

Fakulta financí a účetnictví VŠE
Vencovského aula, květen 2021

O KONFERENCI

AKTUÁLNĚ: Příští, již jubilejní 10. ročník konference Rozvoj a inovace finančních produktů, je kvůli nyní platným vládním opatřením proti pandemii koronaviru posunut na náhradní termín, jímž je květen 2021. Program i vystupující řečníci budou společně s registračním formulářem zveřejněny v dostatečném předstihu.

Konference Rozvoj a inovace finančních produktů je zaměřena na aktuální otázky v oblasti digitalizace v bankovnictví a pojišťovnictví. K této problematice přináší konference reprezentativní přehled názorů z oblasti regulace a dohledu, z praxe finančních institucí a distributorů finančních produktů, z oblasti ochrany spotřebitele a rovněž z akademického pohledu.

Konference nabízí aktuální informace nejen pro pracovníky bank, pojišťoven, penzijních a investičních společností či obchodníků s cennými papíry, organizací působící v oblasti ochrany spotřebitele, ale také pro širokou odbornou a akademickou veřejnost.

Budeme se na Vás těšit v květnu 2021!

Z MINULÉHO ROČNÍKU

Záštitu a partnerství přijali:

Akce se koná pod záštitou guvernéra České národní banky pana Jiřího Rusnoka.

 

Hlavními sponzory konference jsou:

 

 

Generálním partnerem VŠE je:

 

Konference se koná také ve spolupráci s:
Mediální podpora:

Program

8.30 - 9.00: Registrace
9.00 - 9.15: Zahájení konference
 • Ladislav Mejzlík (děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE)
9.15 - 10.00: Úvodní slova
 • Jiří Rusnok (guvernér ČNB): Nejen soukromý sektor inovuje svoje produkty… ale i centrální banky 
 • Lenka Dupáková (Ministerstvo Financí ČR): Finanční inovace
 • Petr Dvořák (prorektor VŠE)
10.00 - 10.30: Přestávka na kávu
10.30 - 12.30: Dopolední blok
 • Pavel Štěpánek (výkonný ředitel ČBA): Národní rozvojový fond
 • David Navrátil (Česká Spořitelna): Negativní sazby, kazící se peníze a další bazuky centrálních bank
 • František Havlín (Trisbee): Otevřené bankovnictví jako návrat do Evropy?
 • Tomáš Hládek (ČBA): Aktivity ČBA v oblasti digitalizace
 • Tomáš Kvapil (Czech Financial Benchmark Facility): Úrokové benchmarky v roce 2020
12.15 - 13.30: Polední pauza na oběd
13.30 - 15.30: Odpolední blok
 • Jana Brodani (Asociace pro kapitálový trh ČR): Distribuční dilemata
 • Tomáš Nidetzký (viceguvernér ČNB): WIFI nemáme, mluvte prosím spolu
 • Jiří Šindelář (Broker Consulting – Moneco): Jak (z)mění digitalizace finanční poradenství?
 • Karel Šulc (Fincentrum & Swiss Life Select): Jedničky a nuly ve finančně-poradenských službách 
 • Petr Stuchlík (Quant):  Za konec IZ/VZ v roce 2021 si mohou zprostředkovatelé sami
 • Michal Čarný (Mastercard): Jak vypadá budoucnost digitálního placení a jsme na ní připraveni?
15.30: Losování Volva na víkend
15.45: Závěr konference

Řečníci

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. absolvoval v roce 1984 VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006-2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Od roku 1993 je statutárním auditorem a v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na mezinárodní regulaci a harmonizaci účetnictví. Je nezávislým členem výboru pro audit ČSOB a předsedou výboru pro audit ČSOB pojišťovny a ČSOB Slovakia a členem dozorčí rady ČSOB Slovakia. Je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem redakčních rad odborných časopisů a členem vědeckých rad Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě, Mendelovy univerzity v Brně, Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

Ing. Jiří Rusnok
Ing. Jiří Rusnok

Guvernér ČNB

Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Svou profesní kariéru začal v roce 1984 v odboru dlouhodobých výhledů na Státní plánovací komisi. Později působil na Federálním ministerstvu pro strategické plánování, jako vedoucí oddělení sociální strategie a krátce byl zaměstnán na Federálním ministerstvu práce a sociálních věcí. V letech 1992 až 1998 působil jako poradce a vedoucí sociálně-ekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. Od srpna 1998 zastával funkci náměstka ministra práce a sociálních věcí, od dubna 2001 do července 2002 byl ministrem financí ČR a od července 2002 do března 2003 byl ministrem průmyslu a obchodu ČR. V letech 2005 až 2012 vykonával funkci presidenta Asociace penzijních fondů České republiky. Současně působil jako předseda představenstva a generální ředitel ING PF, a.s. V letech 2006 – 2009 byl předsedou Výboru pro finanční trh, poradního orgánu bankovní rady ČNB. Od roku 2009 do roku 2013 byl prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem. Od roku 2010 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV).

JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.
JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.

Náměstkyně ministra financí pro mezinárodní vztahy a finanční regulaci

Lenka Dupáková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické, studovala i na University of East Anglia v anglickém Norwich. Na Ministerstvo financí přišla z velké tuzemské banky, kde se zabývala problematikou restrukturalizací mezinárodních společností. Předtím působila v mezinárodní advokátní kanceláři v oblasti bankovnictví a finančních transakcí. Od roku 2010 přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jako náměstkyně má na starosti jak přípravu nových právních norem v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a ochrany spotřebitele, tak i sladění evropských finančních směrnic s českou legislativou.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou obor finance, ve stejném oboru a na stejné škole získal v roce i titul Ph.D. a byl jmenován docentem. Od ukončení vysokoškolských studií působil na katedře financí a úvěru a od svého vzniku na katedře bankovnictví a pojišťovnictví, kterou v letech 1994–1998 i vedl, od roku 2006 do roku 2014 byl děkanem fakulty, od té doby zastává funkci prorektora VŠE. Předmětem jeho odborného zájmu je oblast komerčního bankovnictví, bankovních rizik a finančních derivátů. O této problematice publikoval řadu článků v odborných časopisech, vydal několik skript a učebnic a podílel se i na řešení různých výzkumných úkolů. Na tuto oblast je zaměřena i jeho pedagogická činnost na VŠE i v rámci četných odborných kurzů pořádaných pro pracovníky bank a dalších finančních institucí.

Ing. Pavel Štěpánek, CSc.
Ing. Pavel Štěpánek, CSc.

Česká bankovní asociace

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance a úvěr, byl účastníkem vzdělávacích kurzů Mezinárodního měnového fondu. V letech 1981-1998 působil na federálním a na českém ministerstvu financí v různých pracovních zařazeních, naposled jako náměstek ministra s pověřením pro řízení agendy finanční politiky, mezinárodních vztahů a legislativy finančního trhu. V letech 1999-2005 působil v České národní bance jako člen bankovní rady. V letech 2005-2006 přešel do České bankovní asociace, kde působil jako náměstek výkonného ředitele. V letech 2007– 2011 byl členem Rady ředitelů v Evropské bance pro obnovu a rozvoj se sídlem v Londýně, nyní je výkonným ředitelem České bankovní asociace. Dlouhodobě spolupracuje s VŠE, kde působí pedagogicky a v různých časových úsecích dále ve vědeckých radách Fakulty financí, Národohospodářské fakulty i VŠE.

Ing. Tomáš Nidetzký
Ing. Tomáš Nidetzký

Viceguvernér ČNB

V roce 2016 byl jmenován členem bankovní rady České národní banky Je absolventem Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze a postgraduálního studia na Oklahoma City University v USA. Profesní kariéru zahájil ve Středisku cenných papírů, dále působil v  Komerční bance a České spořitelně. V roce 1999 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem PF České spořitelny, dále pak řídil Pojišťovnu České spořitelny. Od roku 2003 působil v ING v České a Slovenské republice. Od roku 2013 je generálním ředitelem obchodu NN pro ČR. Mezitím pracoval na nejvyšších pozicích ve Stavební spořitelně České spořitelny, v ČSOB Pojišťovně, byl členem prezidia Asociace penzijních fondů České republiky a České asociace pojišťoven.

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.
Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.

Broker Consulting (Moneco)

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, obor Ekonomika a management a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Během doktorandského studia působil jako nezávislý konzultant projektů z oblasti e-marketingu, financí či zdravotnictví a také jako odborný asistent ve výuce zaměřené zejména na řízení distribučních sítí. Od roku 2008 působí v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Participoval v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina MF ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008 – 2011 také jako předseda výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZU, o.s. V roce 2018 se stal předsedou představenstva České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF), která vznikla sloučením dvou profesních organizací USF a AFIZ. Mimo jiné je také autorem mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu.

Ing. David Navrátil
Ing. David Navrátil

Hlavní ekonom České spořitelny

Vystudoval ekonomii na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Začínal jako analytik v České národní bance, po třech letech se přesunul na stejnou pozici v České spořitelně. V ní od roku 2008 působí jako hlavní ekonom. Zabývá se hlavně makroekonomikou, investicemi a bankovními analýzami.

Ing. Mgr. Jana Brodani, LL.M.
Ing. Mgr. Jana Brodani, LL.M.

Výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky

Kromě Fakulty mezinárodních vztahů VŠE absolvovala i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, studium LL.M. na University of London ve Velké Británii a postgraduální program – MASTER Management et Administration des Entreprises (francouzská obdoba MBA) na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG). Momentálně je doktorandkou na Katedře financí Fakulty financí a účetnictví VŠE. Od roku 2009 rovněž zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA (European Fund and Asset Management Association). Iniciovala vznik a podílela se na přípravě Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice, kterou v roce 2019 schválila Vláda České republiky. Na evropské úrovni odborně přispívá k aktuálně řešeným otázkám regulace a pravidelně přednáší na domácích i zahraničních konferencích. Dlouhodobě se věnuje tématům investování žen, rozvoji kapitálových trhů v regionu střední a východní Evropy a zajištění na stáří.

Ing. Petr Stuchlík
Ing. Petr Stuchlík

Quant

Narodil se v roce 1977 ve Zlíně. Vystudoval management na VŠE v Praze a marketing na Erasmus Universiteit Rotterdam, v roce 2017 dokončuje tříletý program OPM na Harvard Business School. V dubnu 2000 s Martinem Nejedlým založil Fincentrum. V letech 2002–2006 pracoval také ve vedení mediálního domu MAFRA, kde řídil obchod elektronických médií a regionálních poboček. Petr byl do roku 2018 generálním ředitelem a předsedou představenstva Fincentrum a.s. (Česká republika) a Fincentrum a.s. (Slovenská republika). Je také vlastníkem investičního fondu Quant. Jeho koníčkem i pracovní pomůckou je pilotování sportovních letadel a je podporovatelem klasické hudby.

Ing. Karel Šulc
Ing. Karel Šulc

Fincentrum & Swiss Life Select

Vystudoval technickou kybernetiku na ČVUT v Praze. Ve světe financí se pohybuje od roku 2008. Během svého desetiletého působení ve Swiss Life Select získal detailní znalosti ve všech oblastech finančního poradenství. Z různých rolí, které zastával, pomohl Swiss Life Select do pozice lídra na trhu nezávislého finančního poradenství. Úspěšně vedl největší poradenský tým v Praze a svojí invencí se zasloužil o vznik a prosperitu divize Medical. Od března roku 2018 vede společnost Swiss Life Select Česká republika z pozice generálního ředitele. Od října 2018 působí zároveň v pozici místopředsedy představenstva.

Michal Čarný
Michal Čarný

Mastercard

Michal Čarný vystudoval ekonomii a strategii na University of Chicago a London School of Economics and Political Science. Před příchodem do Mastercard Michal Čarný působil pět let ve společnosti Roland Berger Strategy Consultants, kde vedl poradenské projekty se zaměřením na finanční služby a telekomunikační sektor. Má více než osm let zkušeností s vytvářením a implementací firemních strategií. Ve společnosti Mastercard byl tři roky zodpovědný za přípravu a realizaci strategie pro spotřebitelské a firemní produkty v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Na starosti měl také implementaci inovativních služeb s přidanou hodnotou, rozvoj netradičních vydavatelů včetně fintech hráčů a řízení společných aktivit s klíčovými obchodníky. Od 1. září 2019 působí jako generální ředitel pro Českou republiku a Slovensko.

Tomáš Hládek
Tomáš Hládek

Česká bankovní asociace

Tomáš Hládek vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT a působil téměř 30 let na různých manažerských pozicích v České národní bance. Více než 10 let pracoval jako ředitel Sekce peněžní a platebního styku, kde byl odpovědný za vydávání hotovosti, za ochranu peněz a jejich oběh a za politiku, vývoj a fungování různých platebních a zúčtovacích systémů. Z pozice poradce guvernéra ČNB se v roce 2013 přesunul do České bankovní asociace. Zde má na starost koordinaci činnosti Komise pro platební styk, otázky kybernetické bezpečnosti a různé IT projekty. Vedle toho působí jako externí poradce MMF, je členem představenstva Evropské rady pro platební styk (EPC) a taktéž přednáší na různých univerzitách.

Mgr. František Havlín
Mgr. František Havlín

Trisbee

Vystudoval politologii na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích se věnoval mezinárodním projektům v NGO sféře. Společně s Matějem Turkem založil fintechový start-up Trisbee, jenž usnadňuje bezhotovostní mobilní platby, a v němž momentálně působí jako CEO.

Ing. Tomáš Kvapil
Ing. Tomáš Kvapil

Czech Financial Benchmark Facility

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu elektrotechnickou. V letech 1993-2007 působil v České národní bance v sekci bankovních obchodů, od roku 2001 v pozici ředitele sekce. Absolvoval několik stáží ve významných finančních institucích a v Mezinárodním měnovém fondu. V letech 2007-2016 zastával pozice ředitele útvaru Treasury v Českých aeroliniích a poté v Českém Aeroholdingu. Od roku 2017 je manažerem společnosti Czech Financial Benchmark Facility se zodpovědností za výpočty a distribuci úrokových benchmarků v rámci skupiny Global Rate Set Systems Ltd.

Předchozí ročníky

Konference Rozvoj a inovace finančních produktů je pořádána již od roku 2011. Informace o předchozích ročnících najdete na starém webu konference na adrese: http://www.finance-edu.cz

Kontakty:

Organizační výbor konference:
 • Ing. Mgr. Jana Brodani, MBA, LL.M.
 • doc. Ing. Petr Dvořák, Ph. D.
 • Mgr. Ing. Zdeněk Husták Ph. D.
 • Ing. Dušan Hradil
 • doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph. D.
Administrativní zajištění: